නාමල්ට ලැබුනු අපූරු තෑග්ග…

නාමල්ට ලැබුනු අපූරු තෑග්ග…

නාමල් රාජපක්ෂ මහතාට අපූර්ව ත්‍යාගයක් ල‍ැබී තිබෙනවා ඒ ඔහුගේ මිතුරෙකුගෙන්.

ඒ පිළිබඳව ඒ මහතා තම ටුවිටර් ගිණුමේද සටහනක් යොදමින් ඔහුට ස්තූතියද පළ කර තිබෙනවා.

 

 

 

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *