පරිසරයට කාබන්ඩයොක්සයිඩ් මිලියන ටොන් 250 වැඩිප්‍රමාණයක් නිකුත් වූ ඕස්ට්‍රේලියාවේ තවමත් දැවෙන ගින්න.

පරිසරයට කාබන්ඩයොක්සයිඩ් මිලියන ටොන් 250 වැඩිප්‍රමාණයක් නිකුත් වූ ඕස්ට්‍රේලියාවේ තවමත් දැවෙන ගින්න.

ඕස්ට්‍රේලියාවේ මේ වන විට සිදුවී ඇති ගින්නනේ මිනිසුන් 19 දෙනෙක්,සතුන් මිලියන 500ක්,කෝලා සතුන් 8,000 ක් මිය ගොස් ඇතිබවයි පැවසෙන්නේ. එම ගින්න මේ වන විට හෙක්ටයාර මිලියන 5.5 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් පුරා පැතිර ගොස් ඇති අතර
ගින්නෙ පරිමිතිය සැතපුම් 10,000 ට වඩා වැඩි බවයි එ රට මාධ්‍ය අනාවරණය කරන්නේ එම ගින්නෙන් නිවාස 1400 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් විනාශයට පත් ව ඇති බවත් පෙන්වා දෙන එම මාධ්‍ය මෙම ගින්න හේතුවෙන් පරිසරයට කාබන්ඩයොක්සයිඩ් මිනියන ටොන් දෙසිය පනහකටත් වැඩිප්‍රමාණයක් නිකුත්ව ඇති බවත් වැඩිදුරටත් අනාවරණය කරනවා.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *