දුම්රිය මගීන්ට එළවළු වර්ග 10 ක් අඩු මිළට ලැබෙන හැටි

දුම්රිය මගීන්ට එළවළු වර්ග 10 ක් අඩු මිළට ලැබෙන හැටි

අද සවස 2.00 සිට කොළඹ කොටුව සහ මරදාන දුම්රිය ස්ථානයන්හීදි මෙම වැඩසටහන ආරම්භ කරන බවයි වාර්තා වන්නේ. ඒ අනුව දුම්රිය ස්ථාන තුළදීම සහන මිලට එළවළු මිලදී ගැනීමට දුම්රිය මගීන්ට අවස්ථාව හිමිවනවා.

එහිදී දුම්රිය මගීන්ට එළවළු වර්ග 10 ක් සහන මිලට ලබාගත හැකි බව සඳහන්.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *