අර්ධ සුඛෝපභෝගි බස් රථ සේවාව තවදුරටත් ඕනෑනම් නිදහසට කරුණු කියන්න…

අර්ධ සුඛෝපභෝගි බස් රථ සේවාව තවදුරටත් ඕනෑනම් නිදහසට කරුණු කියන්න…

අර්ධ සුඛෝපභෝගි බස් රථ සේවාව තවදුරටත් පවත්වා ගැනිමට සාධාරණ කරුණු ඇත්නම් ඉදිරිපත් කරන්නැයි අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා බස් හිමිකරුවන්ට දැනුම්දි තිබෙනවා. ඒ සඳහා සතියක් ලබා දීමට තමන් කැමති බවත්.

ඉන් පසු අවසන් තීරණයකට එළඹෙන බවයි අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේ.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *