තවත් ආයතන හතරකට පත් කිරීම්.

තවත් ආයතන හතරකට පත් කිරීම්.

බුද්ධශාසන, සංස්කෘතික සහ ආගමික කටයුතු අමාත්‍යංශයට අයත් ආයතන හතරක ප්‍රධානීන් සඳහා අද (.02) පත්වීම් ලිපි බාර දීම සිදු කළා,

ඒ,අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින්.

මෙහිදී මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ වැඩබලන අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ලෙස මහාචාර්ය ගාමිණී අධිකාරි මහතා ද ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවේ සභාපති ලෙස ආචාර්ය ජයන්ත ධර්මදාස මහතා ද ටවර් හෝල් රඟහල පදනමේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ලෙස ඩග්ලස් සිරිවර්ධන මහතා ද ප්‍රසිද්ධ රැගුම් පාලක මණ්ඩලයේ සභාපති ලෙස ස්ටෙලා මාරපන මහත්මිය ද පත්වීම් ලිපි ලබා ගත්තා.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *