ඇමති සජිත් රෝද තුනටත් සලකන බව කියයි…

ඇමති සජිත් රෝද තුනටත් සලකන බව කියයි…

ස්වයං රැකියාවේ නියුතු කාන්තාව සවිබල ගන්වන අතර කුළිරථ රියැදුරන් වශයෙන් කටයුතු කරන ත්‍රී රෝද රථ රියදුරන්ට ලක්ෂ 3ක ඇප රහිත ණයක් ලබා දෙන බවත් ඉදිරියේදී බොරැල්ල වනාතමුල්ල සහස්පුර ක්‍රීඩාංගනයේ පැවැත්වූ එක්ව ඉදිරියට ජන රැළිය අමතමින්.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *