තිලංග සුමතිපාලගේ තනතුරු ගලවයි…

තිලංග සුමතිපාලගේ තනතුරු ගලවයි…

තිලංග සුමතිපාල ක්‍රිකට් පරිපාලක මණ්ඩලයෙන් සහ ක්‍රිකට් සම්බන්ධ සියලු තනතුරු වලින් ඉවත් තර ඇති බවයි පැවස‍ෙන්නේ.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *