වෙල්ගම ගෝඨාභයට අවි අමෝරයි.

වෙල්ගම ගෝඨාභයට අවි අමෝරයි.

නිදහස් පක්ෂ සාමාජිකයෙක් වශයෙන් තමන් ඇතුලු ආසන සංවිදායකවරුන් පිරිසක් කිසිවිටකත් ගෝඨාභය මහතාට සහය නොදෙන බවත් ඒ හරහා තමුන්ගේ දේශපාලන ගමන පිලිබදව ඉදිරියේදී ක්‍රියාමර්ග ගන්නා බවත් පෙන්නා දුන්නා.

 

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *