මගේ පාපිස්සයට පොලෙන්ඟුන් නෑ, මගෙත් සමඟ එක්වන සියලුදෙනාගේ වගකීම මම බාරගන්නවා

මගේ පාපිස්සයට පොලෙන්ඟුන් නෑ, මගෙත් සමඟ එක්වන සියලුදෙනාගේ වගකීම මම බාරගන්නවා

තමත් සඝ, වෙඳ, ගොවි, ගුරු කම්කරු යන දැක්ම අගය කරන බවත් නිදහස් පක්ෂයෙන් තමන් ලඟට එන කිසිවකුට වෙනම හැන්ඳකින් නොබෙදන බවත් පෙන්වාදුන්නා එමෙන්ම තමන්ගේ පියාගේ සුචරිතයෙත් පළමුවෙනි වැඩසටහනේ ප්‍රධාන ආරාධිතයා උනේ එස්. ඩබ්ලිව්. ආර්. ඩී. බණ්ඩාරනායක මහතා බවත් මතක්කර දුන් අතර තමන් හා ජව සම්පන්න ගමනක් යාමට සියළු දෙනාම එක්වන්නට ආරාධනා කරන බවත් පෙන්වා දුන්නා.

එමෙන්ම වත්මන් ජනාධිපතිතුමන් හා අතිශය සමීපව කටයුතු කළ අතර හිටපු ජනාධිපතිතුමිය අත්වැල් බැඳගත් ආකාරයට වර්තමාන ජනාධිපතිතුමන්ද අත්වැල් බැඳගනු ඇතැයිද අපේක්ෂාකරන බවත් වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා. තවදුටත් එතුමන් පෙන්වා දුන්නේ තමන්ගේ තමන්ගේ පාපිස්සයට පොලෙන්ඟුන් නැතිබවත් එනම් සැඟවුනු න්‍යාය පත්‍රයක් නොමැතිබවත් පෙන්වාදුන්නා

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *