නාගානන්ද එන්නේ සම්ප්‍රදායික ජනාධිපතිවරණයටම නෙවෙයි…

නාගානන්ද එන්නේ සම්ප්‍රදායික ජනාධිපතිවරණයටම  නෙවෙයි…

අනෙක් සියළු අපේක්ෂකයන් ඉදිරිපත් වන්නේ පවතින ජනාධිපති ක්‍රමය පවත්වාගෙන යාමට බවත් තමා ඉදිරිපත් වන්නේ හුදෙක් පවතින ක්‍රමය වෙනස් කිරීම සඳහා බවත් එම මාධ්‍ය සාකච්ඡාවට සහබාගී වෙමින් එම මහතා ප්‍රකාශ කලා…

වීඩියෝව පහළින්…

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *