වැඩි ඡන්ද 27 කින් ආණ්ඩුවේ විශ්වාසය තහවුරුයි.

වැඩි ඡන්ද 27 කින් ආණ්ඩුවේ විශ්වාසය තහවුරුයි.
ආණ්ඩුවට එරෙහිව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඉදිරිපත් කළ විශ්වාසභංග යෝජනාව වැඩි ඡන්ද 27 කින්  පරාජයට පත් විය.
විශ්වාස භංග යෝජනාවට පක්ෂව ඡන්ද  92ක් ලැබුණු අතර විරුද්ධව ඡන්ද 119ක් ලැබිණි.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *