පාර්ලිමේන්තුව අද පස්වරුවේ රැස්වීමට නියමිතව තිබෙනවා.

පාර්ලිමේන්තුව අද පස්වරුවේ රැස්වීමට නියමිතව තිබෙනවා.
කථානායක කරූ ජයසුරිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පස්වරු 01ට පාර්ලිමේන්තුව රැස්වනු ඇති.
බදුල්ල දෙමළ බාලිකා විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිනි ආර්. භවානි මහත්මිය දණගැස්වීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීම සඳහා අධ්‍යාපන සහ මානව සම්පත් කළමණාකරණය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව යටතේ පත් කළ අනුකාරක සභාව අද පෙරවරුවේ පාර්ලිමේන්තුවේ දී රැස්වනු ඇති.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *