පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම සඳහා වූ සීමා නීර්ණ වාර්තාව පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යංශය විසින් පාර්ලිමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කර තිබේ.

පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම සඳහා වූ සීමා නීර්ණ වාර්තාව පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යංශය විසින් පාර්ලිමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කර තිබේ.

සිංහල, ඉංග්‍රීසි සහ දෙමළ යන භාෂා ත්‍රිත්වයෙන්ම අදාළ වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කර ඇති බව එම අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේය.

විෂය භාර අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාෆා මහතා විසින් පළාත් සභා සීමානීර්ණ වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු ඒ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීමට නියමිතය.

අනතුරුව අග්‍රමාත්‍යවරයා විසින් සාමාජිකයින් 05 දෙනෙකුගෙන් සමන්විතව පත් කරනු ලබන කමිටුවක් මඟින් අදාළ සංශෝධන සම්බන්ධයෙන් අවසන් එකඟතාවලට එළඹෙනු ඇත.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *