'වද පෙති’ ගැන සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් පැහැදිලි කරයි

මෑතකදී අම්පාරේ හෝටලයක ඇති වූ කලහය නිසා ‘වද පෙති’ සම්බන්දයෙන් මෑතකදී සමාජයේ මතුව ඇති සාකච්චාව ගැන සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.
සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා විසින් මේ ගැන පැහැදිලි කරමින් නිකුත් කර ඇති නිවේදනය මෙසේය.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *