ජපානයේ ලංකාජි විහාරස්ථානයේ පැවති බෝධිපුජා පිංකම සඳහාහිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන් සහභාගී විය.

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇතිවූ ගංවතුර තත්ත්වයෙන් මිය ගිය ජනතාවට පිං අනුමෝදන් කිරීම හා අසරණ වූ ජනතාවට සෙත් ප්‍රර්ථනා කරමින් ජපානයේ ලංකාජි විහාරස්ථානයේ පැවති බෝධිපුජා පිංකම සඳහා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන් සහභාගී විය.
ගංවතුරෙන් අසරණ වූ ජනතාවට සහන සැලසීම සඳහා ජපානයේ වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකිකයින් සංවිධානය කර ඇති ආධාර ලබා දීමේ වැඩසටහන ද මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ විය.
මෙම අවස්ථාවට ජපානයේ වැඩ වාසය කරනු ලබන මහා සංඝරත්නය වැඩමවා සිටි අතර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රොෂාන් රණසිංහ, පියල් නිශාන්ත ඇතුළු ජපානයේ ජිවත්වන ශ්‍රී ලාංකිකයින් විශා

ල පිරිසක් එක්ව සිටියහ.


admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *