රාජගිරිය ගුවන් පාලමේ වැඩ කටයුතු මාස 20කින් ඉවරයි

රාජගිරිය ගුවන් පාලමේ වැඩ සැලසුම් කළ කාලයට වඩා අවුරුද්දකට කලින් නිමා කිරීමට අප කටයුතු කරනවා.

මීටර් 534 ක් දිග මෙම ගුවන් පාලමේ පළමු අදියරේ වැඩ 2017 වසර අවසන් වන නිමා කිරීමට මීට පෙර සැලසුම් කර තිබුණා.
එහි දෙවැනි අදියර නිමා කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණේ 2018 වසර අවසන් වන විටයි.
නමුත්, මෙහි ඉදිකිරීම්වල ප්‍රගතිය අනුව සඳහන් කළ හැක්කේ මෙම ගුවන් පාලමේ ඉදිකිරීම් සම්පූර්ණයෙන්ම මෙම වසර අවසන් වනවිට නිමා කිරීමට රජය උත්සාහ ගන්නා බවයි.
මේ අනුව, මීටපෙර මාස 32 කින් අවසන් කිරීමට සැලසුම් කර තිබූ මෙම ව්‍යාප‍ෘතිය මාස 20 කින් අවසන් කිරීමට හැකිවෙනු ඇති.

කෝට්ටේ ඒජාප අාසන සංවිධායක ගරු ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා අාර්ථික කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය හර්ෂ ද සිල්වා රාජගිරිය ගුවන් පාලමේ වැඩ කටයුතු පිළිබදව නිරීක්ෂණයෙන් පසු පැවසීය

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *